Fakulteri u RS

BANJALUKA – Vlada Republike Srpske (RS) donijela je odluku kojom se odobrava upis 9.010 redovnih i vanrednih studenta u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini na javnim visokoškolskim ustanovama u RS.

Vlada je donijela odluku kojom se odobrava upis 6.753 redovna i vanredna studenta u prvu godinu prvog ciklusa studija.

Kako je navedeno na Univerzitetu u Banjaluci, planiran je upis 3.380 studenata.

”Planiran je upis 3.113 redovnih studenta, odnosno 860 studenata čije školovanje će biti finansirano iz budžeta, 2.060 studenata koji sufinansiraju svoje školovanje i 193 strana državljanina”, stoji u obrazloženju.

Takođe, mjesta ima i za 267 vanrednih studenata.

Univeritet u Istočnom Sarajevu dobio je saglasnost za upis 2.928 studenata.

Na ovom univerzitetu planiran je upis 2.758 redovnih studenata, 995 studenata čije će školovanje biti finansirano iz budžeta, 1.561 student koji sufinansira svoje školovanje i 202 strana državljanina.

Mogućnost za vanredno studiranje imaće 170 studenata.

Vlada je utvrdila broj od 105 studenata na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči. Na Pravoslavom fakultetu planiran je upis 75 redovnih studenata, a od tog broja 55 studenata biće finansirano iz budžets RS, 20 studenata sufinansiraće svoje školovanje, kao i 30 vanrednih studenata.

Na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru biće upisano 270 studenata.

U narednoj akademskoj godini planiran je upis 150 redovnih studenata.

Od 270 sutdenata, njih 150 sufinansira svoje školovanje. Mogućnost da se vanredno školuju u ovoj obrazovnoj instituciji ima 120 budućih brucoša. Odlukom Vlade, 70 studenata može da upiše Visoku školu za turizam i hotelijerstvo u Trebinju, a od toga je 50 redovnih studenata. Na teret budžeta RS studiraće njih 25, dok će isti broj sufinansirati svoje školovanje. Takođe, planiran je upis 20 vanrednih studenata.

Na drugom ciklusu ima mjesta za 2.257 redovnih i vanrednih studenata. Univerzitet u Banjaluci otvara vrata za 1.087 studenata, a od ukupnog broja 739 je redovnih. Njih 586 sufinansira svoje školovanje, dok se na teret budžeta RS obrazuje 87 studenata. Na drugi ciklus biće upisano i 66 stranih državljana, kao i 348 vanrednih studenata.

U odluci stoji da na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu može upisati 1.130 studenata.

”Odobren je upis 755 redovnih studenata, a od ukupnog broja 25 studenata finansira se na teret budžeta, dok 589 studenata sufinansira svoje školovanje. Pravo upisa ima 141 strani i 375 vanrednih studenata”, stoji u odluci Vlade Srpske.

Drugi ciklus studija planiran je i na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu “Sveti Vasilije Ostroški” u Foči, gdje na studiranje može računati 40 budućih studenata.

Planirano je da se o trošku RS školuje 20, a isti broj studenata će sufinanisrati svoje školovanje na drugom ciklusu.

Pogodnosti za studente deficitarnih zanimanja

Studentima, koji se prvi put upišu u prvu godinu prvog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini, na studijskim programima iz oblasti matematike i fizike na javnim visokoškolskim ustanovama te ispune druge uslove koje utvrdi Ministarstvo prosvjete i kulture, biće obezbijeđena odgovarajuća finansijska pomoć.

Pravo konkurisanja

U odluci Vlade RS stoji da kandidati prilikom prijave mogu konkurisati na dva ili više studijskih programa, s tim da pravo upisa mogu ostvariti samo na jednom od izabranih studijskih programa, a u skladu sa odobrenim brojem studenata na pojedinim studijskim programima.

”Postupak upisa studenata visokoškolska ustanova će sprovoditi u skladu sa svojim aktima kojima su uređeni uslovi, sprovođenje ispita za upis i rangiranje kandidata na studijske programe”, navedeno je u Odluci o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini.

Djeca poginuilih i nestalih

I ove akademske godine odobren je upis djece poginulih i nestalih boraca VRS, koja su položila prijemni ispit, a nisu se upisala na određeni studijski program u okviru odobrene upisne kvote.

tr>

Univerzitet u Banjaluci

 Budžet Sufin.Strani drža.UkupmoVanredni
Akademija umjetnosti
Muzička umjetnost17421600
Likovna umjetnost2230250
Dramska umjetnost6256372
Arhitektonsko-građevinski fakultet
Arhitektura10305450
Građevinarstvo10305450
Geodezija20205450
Ekonomski fakultet
Ekonomija i poslovno upravljanje30240527530
Elektrotehnički fakultet
Računarstvo i informatika606021220
Elektronika i telekomunikacije35352720
Elektoenergetika i automatika25252520
Mašinski fakultet
Proizvodno mašinstvo25300550
Energetsko i saobraćajno mašinstvo25300550
Mehatronika25300550
Industrijsko inženjerstvo i menadžment10150250
Medicinski fakultet
Medicina205010800
Farmacija152510500
Stomatologija52510400
Zdravstvena njega5155250
Pravni fakultet
Pravo3526510310100
Poljoprivredni fakultet
Animalna proizvodnja15355555
Biljna proizvodnja – Ratarsvo i povrtarstvo10205305
Biljna proizvodnja – Hortikultura10205355
Biljna proizvodnja – Voćarstvo i vinogradarstvo10105255
Biljna proizvodnja – Zaštita bilja103054510
Agrarna ekonomija i ruralni razvoj10405550
Prirodno-matematički fakultet
Geografija – Opšti smjer0100100
Geografija – Nastavni smjer0200200
Hemija -Opšti smjer1050150
Hemija – Nastavni smjer1050150
Fizika – Opšti smjer1050150
Fizika – Nastavni smjer1500150
Biologija – Opšti smjer5100150
Biologija – Nastavni smjer5100150
Matematika i informatika – Nastavni smjer 3 god.20150350
Matematika i informatika – Nastavni smjer 4 god.3500350
Matematika i informatika – Opšti smjer20150350
Ekologija i zaštita životne sredine – Opšti smjer0150150
Ekologija i zaštita životne sredine – Nastavni smjer0150150
Prostorno planiranje5250300
Tehničko vaspitanje i informatika – Nastavni smjer10200300
Tehnološki fakultet
Hemijska tehnologija20200405
Biotehnoško-prehrambeni20200405
Tekstilno inženjerstvo – Odjevna tehnologija i dizajn15100255
Tekstilno inženjerstvo – Obućarska tehnologija i dizajn15100255
Grafičko inženjerstvo15150305
Fakultet političkih nauka
Novinarstvo i komunikologija0305350
Socijalni rad10205350
Sociologija10205350
Politikologija0305350
Rudarski fakultet
Rudarstvo20200400
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta
Sport06056520
Opšti – nastavnički smjer06056520
Šumarski fakultet
Šumarstvo25600850
Filološki fakultet
Srpski jezik i književnost10355500
Engleski jezik i književnost10355500
Italijanski jezik i književnost102050350
Njemači jezik i književnost10355500
Francuski jezik i književnost10200300
Ruski i srpski jezik i književnost10355500
Filozofski fakultet
Psihologija10205350
Istorija10305450
Pedagogija102053510
Učiteljsi studij u Banjaluci10505650
Predškolsko vaspitanje10205350
Filozofija102554010

 

 

 BudžetSufin.Strani drž.UkupnoVanredni studij
Elektrotehnički fakultet I. Novo Sarajevo
Automatika i elektronika35123500
Elektroenergetika35123500
Računarstvo i informatika25223500
Akademija likovnih umjetnosti Trebinje
Likovna umjetnost5105200
Ekonomski fakultet Brčko
Ekonomija2555109010
Ekonomski fakultet Pale
Ekonomija30701011010
Turizam i hoteljerstvo20305555
Mašinski fakultet I. Novo Sarajevo
Mašinstvo901551100
Mehanička tehnologija obrade drveta1550200
Medicinski fakultet Foča
Medicina40205650
Stomatologija15155350
Zdravstvena njega10105250
Specijalna edukacija i rehabilitacija15105300
Pravni fakultet Pale
Pravo odjeljenje Pale3090512510
Pravo odjeljenje Bijeljina3090012010
Pravo odjeljenje Srebrenica20200405
Poljoprivredni fakultet I. Novo Sarajevo
Poljoprivreda odjeljenje Bijeljina257521025
Poljoprivreda odjeljenje I. Sarajevo25252525
Šumarstvo, Vlasenica20302520
Tehnološki fakultet Zvornik
Hemijsko inženjerstvo i tehnologija604051050
Hemija15152320
Biologija15152320
Pedagoški fakultet Bijeljina
Razredna nastavna3070010010
Predškolsko obrazovanje305008010
Tehničko obrazovanje i informatika303006010
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Pale
Fizičko vaspitanje035155025
Sport035104520
Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje
Industrijski menadžment15102270
Industrijsko inženjerstvo za energetiku15103280
Muzička akademija I. Novo Sarajevo
Vokalno-instrumentalni Solo pjevanje031250
Vokalno-instrumentalni Harmonika0620
Vokalno-instrumentalni Klavir0400
Vokalno-instrumentalni Violina0200
Vokalno-instrumentalni Flauta0110
Vokalno-instrumentalni Gitara0210
Vokalno-instrumentalni Viola0200
Muzičko-pedagoško-teorijski Opšta muzička pedagogija018 280
Muzičko-pedagoško-teorijski Crkvena muzika i pojanje07 0
Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina     
Poslovna ekonomoija30170520510
Saobraćajni fakultet Doboj     
Saobraćaj50150520515
Filozofski fakultet I. Novo Sarajevo
Istorija1020535535
Filozofija1015530
Sociologija1020535
Novinarstvo030535
Pedagogija1515535
Srpski jezik i književnost2010535
Engleski jezik i književnost1020535
Matematika i fizika3020555
Matematika i računarstvo3025555
Psihologija1030545
Njemački jezik i književnost1020535
Rusk i srpski jezik i književnost2010535
Geografija030535
Kineski i engleski jezik i književnost2010535
UKUPNO995156120227582758