Korišćenjem ili pristupanjem web portalu Mokrolive.info prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog web portala.

 

1. Svi komentari i poruke objavljeni na web portalu su privatno mišljenje autora i komentatora i ne predstavljaju stavove vlasnika web portala i njegove administracije.
2. Vlasnik i administracija portala Mokrolive.info ne odgovaraju za tačnost, potpunost i istinitost sadržine postavljenih poruka i komentara, niti stavova iznijetih u njima.
3. Korišćenjem ovog web portala obavezujete se da nećete postavljati poruke ili komentare koji sadrže uvrede, prijetnje, psovke, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima. Svi oblici nacionalne, rasne, vjerske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije su zabranjeni.
4. Informacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabilješka, digitalni zapis i slično), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) – ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno lica čije riječi, lik odnosno glas sadrži, ako se pri objavljivanju može zaključiti koje je to lice.
5. Lični pisani zapisi ne mogu se objaviti ni bez pristanka onoga kome su namjenjeni, odnosno onoga na koga se odnose, ako bi objavljivanjem bilo povrijeđeno pravo na privatnost ili koje drugo pravo tog lica.
6. Po prijavi ili saznanju da je na web portal Mokrolive.info postavljen, protivno tačkama 4. i 5. materijal koji predstavlja informaciju iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis, zapis lika i zapis glasa, administratori će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje ovog materijala nadoknadiće Mokrolive.info svu štetu prouzrokovanu na ovaj način.

7. Nije dozvoljena upotreba materijala koji su zaštićeni autorskim pravom, osim ukoliko imate odgovarajuće ovlašćenje za korišćenje tuđeg autorskog dela. Vlasnik i redakcija Mokrolive.info ne odgovaraju za takve materijale, a odgovornost će snositi isključivo korisnik koji ih je postavio. Po prijavi ili saznanju da je na web portal Mokrolive.info postavljen materijal čije korišćenje predstavlja povredu tuđeg autorskog prava, administratori Mokrolive.info će pristupiti njegovom uklanjanju bez odlaganja. Korisnik koji je odgovoran za postavljanje tuđeg autorskog materijala nadoknadiće Mokrolive.info svu štetu prouzrokovanu na ovaj način.
8. Oglašavanje bilo koje vrste nije dozvoljeno uključujući, ali ne ograničavajući se na komercijalno, političko i religiozno oglašavanje i propagiranje. Postavljanje linkova externih web adresa u kontekstu teksta ili diskusije je dozvoljeno, osim ukoliko se radi o reklamiranju.
9. Namerno i sistematsko ometanje drugih korisnika neće biti tolerisano, a korisnik koji se ponaša suprotno ovim Pravilima upotrebe biće sankcionisan.
10. Korisnička imena koja su uvredljiva ili su usmjerena protiv neke osobe ili grupe će biti izbrisana.
11. Ukoliko vidite komentar ili poruku za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim Pravilima upotrebe, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimjeren, uvredljiv, da ima nedozvoljen sadržaj, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavjestite administratora.
12. Vlasnik i administracija Mokrolive.info nemaju obavezu da pojedinačno obrazlažu razloge za uklanjanje poruka i zadržavaju pravo da ukinu svaki nalog korisnika koji krše Pravila upotrebe, bez prethodnog obavještenja.
13. Banovanje (sankcionisanje) korisnika je trajno. Otvaranje novog naloga korisnika koji je privremeno ili trajno sankcionisan nije dozvoljeno i neće biti tolerisano.
14. Korisnici koji zloupotrebe privatne poruke za slanje pornografskog materijala, prijetnje, vrijeđanje i ometanje korisnika biće udaljeni kao korisnici web portala. Neophodno je da naš primalac takvih poruka obavjesti o tome slanjem odgovarajuće poruke administratoru web portala, kome možete pisati i ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna neka pomoć.
15. Korisnici koji ostavljaju komentare na web portalu i pišu pod pseudonimom ne mogu biti diskriminisani u odnosu na one koji su objavili svoja imena.
16. U postupku registracije birate svoje korisničko ime. Pomoću korisničkog imena se registrujete. U cilju vaše zaštite i zaštite vaših podataka obavezujete se da svoju šifru nećete otkriti drugim licima osim administratoru. Takođe se obavezujete da ne koristite naloge drugih lica. Preporučujemo da šifra za vaš nalog bude složena i originalna.
17. Prilikom registracije za web portal Mokrolive.info pristajete da administraciji sajta ostavite lične podatke koje prikupljamo samo radi Vaše registracije i u drugu svrhu se ne mogu koristiti.
18. U potpunosti ste odgovorni za tačnost podataka koje ste proslijedili o sebi. Svaka informacija za koju vlasnik web portala ili administracija ocjene da je nepristojna i u suprotnosti sa postavljenim Pravilima upotrebe biće uklonjena sa ili bez prethodnog obavještenja korisnika.
19. Mokrolive.info štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Mokrolive.info se obavezuje da privatne podatke korisnika neće distribuirati drugim licima, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Pravila upotrebe ili nezakonitih aktivnosti korisnika.
20. Napominjemo da se svaki komentar ili poruka, vaša IP adresa čuvaju za slučaj da vaša poruka, komentar ili nalog budu ukinuti zbog grubog nepoštovanja i kršenja Pravila upotrebe.
21. Upozoravamo da je zabranjeno neovlašćeno skidanje i korišćenje u bilo koje svrhe tekstova i fotografija koji budu postavljeni na web portalu. Svaki korisnik koji na ovaj način povredi tuđe autorsko pravo odgovoran je za svu štetu koju Mokrolive.info pretrpi i dužan je da je nadoknadi.
22. Vlasnik i administracija Mokrolive.info zadržavaju pravo promjene Uslova korišćenja web portala bez upozorenja korisnicima. Administracija može obavjestiti korisnike putem e-mail poruke ili objavljivanjem na web portalu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na web portalu smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima.